Toekomstbehendig in de transitie naar duurzame slimme mobiliteit

Het platform Duurzame slimme mobiliteit wil opleidingen, onderzoek en bedrijven verbinden en samen leren door kennis, inzichten en ervaringen vrij uit te wisselen en al doende nieuwe manieren te ontwikkelen om met problemen en uitdagingen van de toekomstige duurzame en slimme mobiliteit om te gaan:

 • de verduurzaming van technologie, producten en (her)gebruik
 • de integratie van computer, informatie en besturingstechnologie en
 • de opkomst van de deel- en ‘on demand’-economie.

Het doel van het platform is de transitie naar duurzame slimme mobiliteit versnellen door inzicht in de beschikbare kennis/methoden&technieken en tools

Het platform verbindt zowel de elementen in mobiliteit (voertuigen, infrastructuur, logistiek) en de bijbehorende managementprocessen als ook de projecten die in dat kader worden gerealiseerd. Binnen de site worden projecten samengebracht in de verbinding tussen de opleidingen, kenniscentra, bedrijven en onderzoeksprogramma’s.

Hiermee verbindt het platform zich ook met het hive.mobility.

Hive.mobility is een kenniscentrum waarin organisaties samenwerken aan slimme en innovatieve mobiliteit voor inwoners van stad en regio. Het centrum bundelt kennis, ervaringen en initiatieven. En biedt studenten, onderzoekers en bedrijfsleven de mogelijkheid om slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio. En te participeren in (inter)nationale innovatieprogramma’s. Daarbij staat het op een duurzame wijze bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio centraal.

Hive.mobility wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en inmiddels negen strategische partners vanuit het bedrijfsleven en instellingen (Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTuner, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe). Daarnaast heeft het Nationaal Programma Groningen ook een bijdrage geleverd.

De initiatiefnemers van hive.mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd waarin kennisontwikkeling en –toepassing centraal staan:

 1. slimme (stads)logistiek;
 2. open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS)
 3. verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur;
 4. autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
 5. smart vehicles (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).

Zelf ook bijdragen of heb je vragen? Neem contact op en ‘Be part of the Hive!’. Meer informatie is te vinden op www.hivemobility.nl.

Noorderpoort is mede founding partner van het Mobility Innovation Center. Hiermee verbindt Noorderpoort zich vanuit haar rol als regionaal opleidingscentrum met de transitie naar duurzame en slimme mobiliteit. Direct gekoppeld aan of als partner in de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten ontwikkelen we nieuwe onderwijsmodules, trainingen en leerroutes voor de vakmensen die in een succesvolle transitie een cruciale rol spelen. De doelgroepen  zijn zowel  de studenten in de opleiding als ook de mensen die al in de praktijk werkzaam zijn  (Leven Lang Ontwikkelen). Hierin werken we, in publiek private samenwerking, landelijk samen met meerdere ROC’s en verbinden we ons ook met  Europese partners. Het practoraat Automotive van Noorderpoort vervult een voortrekkersrol, bijvoorbeeld in de learning communities waterstoftechnologie (onder de vlag van Energy College: energycollege.org) en duurzame stadslogistiek.

Het Mobility Innovation Center is een uitstekende omgeving om dit te delen en samen te werken met koplopers, kenniscentra, opleidingen en overheden.

Korte weergave van de inhoud per deel:

 • Focus:
  Het platform richt zich op het verbinden met de kennis in de volle breedte met de focus op de volgende thema’s:

  1. Waterstoftechnologie
  2. Duurzame stadslogistiek
  3. AD Automotive
  4. Mobility as a Service
  5. Learning Communities
 • Inspiratie:
  Wish it – dream it – do it: Spraakmakende voorbeelden van jonge  professionals en inspirators:
 • Kennisplatforms:
  Een overzicht van kennisplatforms Automotive, Mobiliteit, Energietransitie en ‘People Planet Profit’
 • Netwerk:
  Het Nederlandse netwerk met bedrijven, kenniscentra en overheden.
 • Nieuws:
  Een overzicht van (inter)nationale nieuwssites (vaak verbonden met verenigingen/clusters/platforms):
 • Opleidingen:
  Deze pagina geeft een overzicht van opleidingen en online beschikbare kennis
 • Projecten en publicaties:
  Projecten gerealiseerd in samenwerking tussen onderwijs en externe partners met als doel kennis en producten te ontwikkelen en dit weer te delen. Publicaties hebben betrekking op wat aan methodische kennis ontwikkeld is om dergelijke projecten vorm te geven.
 • Samenwijs:
  Publicaties over een (hybride) onderwijsconcept ontwikkeld door Roeland Hogt.

De initiator en beheerder van het platform is Roeland Hogt, voorheen docent/onderzoeker/regisseur bij de Hogeschool Rotterdam in het thema automotive mobiliteit en na een een aanloop van ruim een jaar vanaf september 2017 practor Automotive bij Noorderpoort Automotive & Logistiek. Daarnaast heeft hij een coördinerende en ontwikkelende rol in de regionale en landelijke ontwikkeling Human Capital Waterstof.

Het platform verbindt zich met de landelijke ontwikkelingen vanuit de basis in Noord Nederland; daar waar de ik als opsteller en beheerder nu werkzaam ben. In mijn eerdere functies was ik vooral betrokken bij onderwijs rondom in de Randstad, toen ook al met een nationaal netwerk. Beiden worden nu gecombineerd.

De thema’s bij ‘focus’  zijn ook de thema’s waar ik me als projectontwikkelaar vanuit het onderwijs vol voor inzet. Hiermee sluit het platform direct aan op de doelstellingen van het practoraat Automotive  voor de ontwikkelingen in het MBO en bouwt voort op de reeds ontwikkelde kennis en lopende kennislijnen in  het HBO.

Het initiatief is verbonden met diverse platforms/kenniscentra en opleidingen:

 • New Energy Coalition (Groningen, Drenthe, Friesland)
  ‘New Energy Coalition richt zich op: Onderzoek, innovatie en human capital
  In New Energy Coalition zijn nauwe samenwerkingen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen gebundeld en de expertises op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs.’
 • Energy College (Groningen, Drenthe, Friesland)
  Het Energy College is een Noord-Nederlands initiatief om de snelgroeiende energiebranche in de regio te kunnen voorzien van innovatieve vakkrachten op mbo-niveau. Deze mensen worden opgeleid naar de wensen en behoeften van de markt. Het Energy College is een samenwerkingsverband tussen noordelijke ROC’s, AOC’s, overheden en het bedrijfsleven.
 • Entrance (Energy Transition Centre, Groningen)
  ‘EnTranCe is the hotspot of applied sciences for businesses and innovations. It has the facilities, technologies and the best possible network to develop plans into the energy products and services the energy market demands.’
 • Energy academy Europe  (Groningen, Drenthe, Friesland)
  ‘We facilitate acceleration of the energy transition
  As an international center of excellence Energy Academy Europe brings initiatives, partners and networks together to facilitate acceleration of the energy transition. We do so, under our three pillars: education, research and innovation.’
 • Energy Expo (Groningen)
  Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform met kennis van duurzame mobiliteit en brengt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen bij elkaar. Bij mobiliteit wordt snel gedacht aan vervoermiddelen. Dat is terecht, maar daarbij eindigt het voor ons niet. Energy Expo richt zich op duurzame oplossingen voor mens en milieu. Oplossingen die slim, praktisch en innovatief zijn. Wij helpen elkaar bij het vinden en aandragen van die oplossingen.
 • Automotive Centre of Expertise (ACE, Arnhem, Rotterdam, Eindhoven)
  ACE (Automotive Center of Expertise) is het kenniscentrum voor toegepast Automotive onderzoek en onderwijs. Hierin werken de Automotive instituten van de Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het bedrijfsleven samen.
  ACE staat voor synergie op het gebied van kwaliteit van onderwijs, praktijkgericht onderzoek, structurele samenwerking met het bedrijfsleven, integratie van bedrijfsopdrachten in regulier onderwijs, instroombevordering, expertise- en talentbevordering, en talentenscouting.
 • RDM Centre of Expertise (Rotterdam)
  RDM Centre of Expertise draagt bij aan de ontwikkeling en promotie van innovatief (techniek)onderwijs op Hogeschool Rotterdam en helpt opleidingen actueel en adaptief te zijn. Op de campus van RDM Rotterdam creëren wij een contextrijke leerwerkomgeving, we faciliteren interdisciplinaire projecten samen met bedrijven en organiseren events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek.
 • Stichting ieder MBO een practoraat
  Een practoraat is een expertiseplatform, geleid door een practor. De kern van een practoraat is te definiëren als volgt: het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Opleidingen: