Mobility as a Service opleiding

Mobility as a Service is een multidisciplinair thema. Sub thema’s zijn:

 • Duurzame mobiliteit: minder energie verbruiken en deze groen opwekken. Daarnaast het verduurzamen van de grondstoffen in een circulaire keten.
 • Slimme mobiliteit: slim verbinden van vraag en aanbod; het afstemmen van de modaliteiten in de mobiliteitsketen
 • Andere mobiliteit: alternatieve vervoersmiddelen van klein naar groot en ook de ‘virtuele (online) mobiliteit’

Mobility as a Service is daarmee een sleutel in de maatschappelijke transitie naar een circulaire en sociale maatschappij. Naast het product gaat het om de verandering in

 • Proces: hoe realiseren we maatschappelijk en economisch draagvlak voor Mobility as a Service?
 • Positionering: hoe positioneren we Mobility as a Service naast de huidige mobiliteit
 • Paradigma: welke bewustzijnsverandering is deel van de transitie van bezit naar gebruik?

De centrale verandering is de verandering van bezit naar gebruik. Deze heeft zich al voltrokken in bijvoorbeeld de mobiele telefonie waar je je een telefoon krijgt bij je abonnement. Het kopen van diensten, online, is inmiddels vertrouwd en het is daarin dus een kleine stap om hieraan ook de mobiliteitsdienst toe te voegen.

De verandering gaat snel!

In 2010 is er door het de Stichting Toekomstbeeld der Techniek een studie gedaan naar vervoer in 2040 (!). De vele deskundigen zagen drie belangrijke ontwikkeling: Vervoer in schaarste (duurzaamheid), Niet vervoer (dus online verplaatsen) en vervoer naar wens.

Vervoer van morgen is nu al volop gaande! Ze zijn ingegeven door de grote ontwikkelingen op macro niveau en komen terug in wat ondernomen is door de stakeholders.

 • De druk staat vol op de verduurzaming van technologie, producten en het gebruik en recycling
 • De druk staat vol op de inzet van computer, informatie en besturingstechnologie
 • De druk staat vol op de ontwikkeling van de deel- en ‘on-demand’-economie

We netflixen, bestellen online, gebruiken de swap fiets of een deelscooter. Maar er is meer dan dat. Het verdienmodel van de autofabrikanten verandert radicaal van het verkopen van voertuigen naar het aanbieden van mobiliteit. Volkswagen biedt zijn elektrische voertuigen a al carte aan maar alleen in de private lease. Ze zijn elektrisch, slim en verbonden…. En ze hebben een veel langere levensduur. De tweedehands auto wordt een refurbished lease auto. En het gaat verder. De dealer van nu verdwijnt en wordt een mobility aanbieder die verdient aan de service en niet meer het onderhoud

En als je private lease te duur vind kan je je auto aanbieden voor car sharing en zo korting verkrijgen op je abonnementskosten.

Dat is de transitie van bezit naar gebruik die nog verder gaat, Je kan het ook toepassen op lichtere voertuigen en zwaardere voertuigen. De business case voor de fabrikanten wordt niet meer om zoveel mogelijk voertuigen te verkopen maar uiteindelijk om zoveel mogelijk mobiliteit in tijd of afstand te verkopen.

Slim inzetten, efficiënt gebruik van de beschikbare voertuigen, minder voertuigen wellicht maar wel slim verbonden waarbij de gebruiker de mobiliteit vindt via de slimme apps op de smartphone.

Dat is Mobility as a Service als verzamelnaam voor de personenmobiliteit en goederentransport van de toekomst in slimme en verbonden netwerken.

Het aaneensluiten van verschillende ketens.

De opleidingen in ontwikkeling

De opleidingen richten zich op verschillende competentiegebieden: onderzoek, ontwikkeling en toepassing.

Op deze pagina ligt de focus op de toepassing. (MBO)

De taken en werkprocessen zijn:

 1. Het verbinden van innovaties in deelmobiliteit, energievoorziening en ICT.
  • Het benoemen en verkennen van innovaties
  • Het definiëren van de mogelijkheden voor het verbinden van innovaties binnen de kader van duurzaamheid en economische haalbaarheid.
  • Het ontwerpen van mogelijkheden voor het verbinden van innovaties met maatschappelijk draagvlak en sociale acceptatie.
 2. Het Organiseren van processen in Mobility as a Service
  • Beheren van de processen rondom bedrijfsorganisatie, communicatie en marketing
   De beginnend beroepsbeoefenaar beheert (een deel van) de interne logistieke processen, infrastructuur en middelen die nodig zijn voor de dienstverlening in Mobility as a Service.
  • Aansturen van de processen van voertuigbeheer en onderhoud
   De beginnend beroepsbeoefenaar organiseert de processen van voertuigbeheer en onderhoud vanuit de doelstellingen van de bedrijfsorganisatie.
  • Aansturen van de processen van het slim delen van deze voertuigen in de verbonden netwerken
   Hierbij gaat het onder andere om optimalisatie van de logistieke processen bij de variërende (kwalitatieve en kwantitatieve) vraag en aanbod in dag-, week-, en maandcycli, bijvoorbeeld door het flexibel inzetten van voertuigen, het bundelen van vrachten om het aantal   vervoersbewegingen terug te brengen en de inzet van schonere en kleinere voertuigen.

Om docenten en studenten kennis te laten maken met het thema kunnen droomsessies “Dromen over je beroep in de toekomst met MaaS” worden georganiseerd. Hierin bedenken studenten de samengestelde oplossingen vanuit de innovaties in deelmobiliteit, energievoorziening en ICT. Het primaire doel is “bewustwording van motivatie en talent” voor studenten en docenten. Dus wat studenten en docenten aan deze innovatie willen bijdragen. Daarmee kan het breder worden ingezet en juist bij de lagere jaars studenten.

Meer informatie: Roeland Hogt: rmm.hogt@noorderpoort.nl